Privacy beleid

0. We voeren een beleid van respect voor uw privacy

Dit document, tesamen met andere documenten die hierin worden genoemd, vormt de basis via dewelke elk persoonlijk gegeven dat we van u ontvangen of verzamelen, wordt behandeld. Lees de hiernavolgende tekst zorgvuldig om onze zienswijze en praktijken te begrijpen in verband met uw persoonlijke gegevens en hoe we ermee omgaan. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u de praktijken beschreven in dit beleid en stemt u ermee in. Dit beleid stemt overeen met de Europese regelgeving 2016/679/EG betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679).

1. Informatie van u die we verzamelen

Deze website bevat 2 verschillende soorten webformulieren die u kan invullen en aan ons overmaken : een contact (vraag stellen) formulier en een formulier om ons een slecht werkend apparaat aan te melden om een retourlabel te bekomen. Deze formulieren verzamelen de voor ons noodzakelijke informatie om u succesvol verder te helpen, uw garantieklachten op te lossen en de herstellingen tot een goed einde te brengen. Om ongeldige info te weren door het bezoek van hackers en robots kunnen deze formulieren zogenaamde captcha's bevatten zodat we kunnen verifiëren dat u geen hacker bent. Indien uw gegevens voor ons van belang zijn om u goed te kunnen dienen, zullen we ook gegevens verzamelen via andere correspondentie zoals telefoongesprekken, e-mails of andere communicatie-vormen.

We verzamelen eveneens automatisch informatie betreffende uw websitebezoek gedurende uw bezoek. Dit is typisch technische informatie in de vorm van kleine gegevensbestanden (cookies) die op uw computer worden bewaard. Deze informatie helpt ons u een goede surf-ervaring te bezorgen bij uw bezoek aan de site en helpt ons de website daar waar nodig te verbeteren. (zie ook het document Cookie beleid). Deze website gebruikt ook Google Analytics om informatie te verzamelen hoe bezoekers onze website gebruiken. We anonimiseren deze gegevens aan de bron en Google vernietigt deze gegevens automatisch na een periode van 38 maanden.

2. Aanwending van de informatie

Alle informatie over uzelf die we verzamelen of ontvangen, of ze nu van persoonlijke of technische aard is, kan door ons worden gebruikt op de volgende wijzen :

 • om verplichtingen uit te voeren die voortvloeien uit contracten die zijn ontstaan tussen u en ons en om u te voorzien met informatie, producten en service waarom u ons verzoekt.
 • om de website te beheren en voor interne activiteiten, inbegrepen het zoeken naar storingen, systeem- en veiligheidsupdates, gegevens-analyse, testen, onderzoek en statistische en controle doeleinden.
 • om de website te verbeteren en te verzekeren dat de inhoud wordt gepresenteerd op de meest efficiënte manier voor zowel uzelf als uw computer.
 • om in regel te zijn met het bijhouden van gegevens en informatie-opslag verplichtingen en regelgeving.
 • we zullen gegevens combineren die we enerzijds ontvangen uit onze hoofdvestiging in Duitsland, waar sommige goederen worden opgeslagen en waar sommige reparaties gecentraliseerd gebeuren, en anderzijds de gegevens die we van u krijgen, teneinde u op een passende manier te kunnen informeren over de voortgang van bestellingen en reparaties.

 


3. Vrijgeven van de informatie

Uw informatie kan worden gedeeld :

 • met elk lid van onze groep, wat betekent onze dochtermaatschappijen, ons hoofdkwartier in Duitsland en zijn dochtermaatschappijen. Al deze leden zijn gevestigd in Europa.
 • met zakelijke partners, leveranciers en subcontractors in zoverre zij de informatie nodig hebben om onze verplichtingen tegenover u na te komen voor de dienstverlening waaraan u behoefte heeft. (bvb. transportfirma's voor het uitvoeren van verzendingen)
 • als we gedwongen worden persoonlijke data vrij te geven om te voldoen aan gelijk welke wettelijke verplichting, of om onze gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten na te leven.
 • om onze rechten, eigendom of veiligheid te vrijwaren of deze van onze klanten en anderen.
 • met leveranciers van analytische en zoek-functionaliteit die ons bijstaan in de verbetering en de optimalisatie van onze website.

Niets van de verstrekte informatie zal ongevraagd en zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden aangewend voor marketing doeleinden.

 

4. Beveiliging en opslag van uw persoonlijke gegevens

Alle informatie die u ons doorgeeft wordt opgeslagen op onze eigen veilige servers of op die van onze zorgvuldig geselecteerde zakenpartners. We zullen alle redelijke voorzorgen nemen om uw informatie te beschermen in overeenstemming met onderhavig beleid, door (maar niet gelimiteerd tot) :

 • de installatie van een firewall
 • het gebruik van anti-virus software
 • het versleutelen van gegevens
 • de installatie van beschikbare veiligheidsupdates van de software die we gebruiken
 • het maken van back-ups op regelmatige basis

Alle gegevens die worden verzonden via de invulformulieren van de website, worden via een relais-service naar onze servers doorgezonden, en van de website verwijderd binnen de 30 dagen. Omdat het verzenden van gegevens via het internet niet volledig veilig is, worden deze versleuteld door het https protocol (Secure Socket Layers). Eens we uw gegevens hebben ontvangen zulle we strikte procedures en veiligheidsmethoden aanwenden om te trachten ongeoorloofde toegang tot deze gegevens te verhinderen.

 

5. Uw rechten

U heeft de volgende wettelijke rechten betreffende uw persoonlijke informatie :

 • het recht om geïnformeerd te worden over het verzamelen en het gebruik van uw persoonlijke informatie
 • het recht om uw informatie en het wettelijk gebruik ervan te controleren
 • het recht om ons te verzoeken uw onjuiste of incomplete informatie te corrigeren
 • het recht om ons te verzoeken uw informatie te wissen indien we deze niet meer nodig hebben. Omdat de gemiddelde levensverwachting van de toestellen waarvoor we service verschaffen ongeveer 10 tot 15 jaar is, worden uw gegevens 15 jaar bijgehouden om u beter te kunnen dienen, en voor statistische redenen. Na deze periode worden deze verwijderd, zodat onze verrichtingen effectief worden ge-anonimiseerd.
 • het recht om het gebruik van uw persoonlijke informatie te beperken
 • het recht om de informatie die we over u hebben op te vragen en te hergebruiken voor uw eigen doeleinden

Indien u deze rechten wenst uit te oefenen, kan u dit te allen tijde door ons te schrijven naar het contact-adres dat hierna wordt vermeld. In sommige gevallen kunnen wij u hiervoor een klein bedrag aanrekenen om onze administratieve kosten te vergoeden, dat echter nooit de som van € 15,00 zal overschrijden. Indien u meent dat uw rechten enigermate zijn geschonden kan u de webmaster van de website contacteren op het hieronder vermelde contact-adres, of een e-mail verzenden naar webmaster@teknihall.be, of een officiële klacht neerleggen bij de Belgische gegevensbeschermings-autoriteit. (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/)

 

Onze website kan links naar partner-websites bevatten. Indien u een link naar een van deze websites volgt, wees er dan van bewust dat deze hun eigen privacy regels hebben, en dat we niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor deze eventueel afwijkende regels. Raadpleeg deze beleidsregels vooraleer u persoonlijke informatie aan deze websites bekend maakt.

6. Toekomstige wijzigingen in ons privacy-beleid

Mochten we in de toekomst wijzigingen in ons privacy-beleid doorvoeren dan zullen deze op deze webpagina worden gepubliceerd. Controleer deze pagina dus geregeld om kennis te nemen van wijzigingen of updates.

7. Contactname

Vragen, commentaar en verzoeken met betrekking tot dit privacy-beleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan webmaster@teknihall.be, of per brief gericht aan Teknihall Benelux bv, Website privacy, Brusselstraat 33, 2321 Meer, België.