Algemene voorwaarden

conditions

 

Algemene verkoopsvoorwaarden 
van het bedrijf teknihall Benelux BV voor de levering van goederen, de uitvoering van herstelwerkzaamheden en voor prijsofferten

1. Toepassingsgebied.

Behoudens schriftelijke andersluidende overeenkomst vermeld op de voorzijde van deze factuur, leveringsnota, bestelbon of onze offerte, zijn al onze verkopen, leveringen en werken beschouwd als afgesloten aan de hierna vermelde algemene voorwaarden, met uitsluiting van alle andere, waaronder deze bepaald in de documenten van de klant. De hierna vermelde voorwaarden worden door de klant aanvaard door het loutere feit met teknihall Benelux BV te onderhandelen of een overeenkomst af te sluiten.

2. Offertes.

Producten gamma's die aangeboden worden door teknihall Benelux BV op het internet, in catalogi, advertenties of andere media zijn slechts indicatief.

Onze offertes zijn slechts geldig gedurende de daarin vermelde periode, of wanneer geen periode aangeduid werd, gedurende 14 dagen na hun dagtekening. Enkel de wettige vertegenwoordigers kunnen onze firma geldig verbinden.

Onze offertes en bestekken worden opgemaakt op basis van de door de klant verstrekte gegevens. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.

3. Leverings- en uitvoeringstermijnen.

Alle opgegeven levering- en uitvoeringstermijnen zijn steeds indicatief en zonder enige verbintenis van onzentwege en zullen waar mogelijk door ons aangehouden worden. Een eventuele overschrijding van deze termijnen geeft in geen geval recht op schadevergoeding. Tevens zal de klant niet het recht hebben om de overeenkomst of bestelling te annuleren en/of om de ontvangst van de goederen en/of uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

Voor problemen of vragen i.v.m. leveringen, kan u terecht bij onze klantendienst.

Indien het product dat u ontvangt, niet het product was dat u bestelde of indien het beschadigd aankomt, kan u dit terugsturen naar teknihall binnen de 7 dagen die volgen op ontvangst van het artikel.

teknihall zal uw artikel omruilen of terugbetalen bij ontvangst van het door u teruggestuurde artikel.

4. Bestellingen.

Iedere bestelling of werk zal aanleiding geven tot het opstellen van een voor akkoord getekend bestek/order.

Iedere annulatie door de klant moet schriftelijk aan onze vennootschap worden overgemaakt. Iedere aanvaarding van een annulatie voor om het even welke reden, geeft in ieder geval recht op betaling van het geheel van de door teknihall Benelux bv voorziene vergoeding, onverminderd ons recht om integrale schadevergoeding te vorderen voor iedere eventueel geleden schade.

5. Verwerking van persoonsgegevens.

teknihall Benelux BV garandeert dat de verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wetgeving op de bescherming van de privacy. Deze persoonsgegevens zullen wij gebruiken om uw bestelling zo ordentelijk mogelijk uit te voeren. De persoonlijke informatie die u ter onzer beschikking stelt, wordt met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld.

6. Overmacht.

In geval van overmacht zullen wij de keuze hebben om ofwel een nog niet voltooide overeenkomst op te zeggen en de reeds geleverde goederen en diensten aan te rekenen, ofwel om de levering of uitvoering op te schorten tot de omstandigheden, welke de overmacht veroorzaakten, niet meer aanwezig zijn. Als overmacht zal gelden elke omstandigheid onafhankelijk van onze wil en die de normale uitvoering van de overeenkomst verhindert, met inbegrip van ontoereikende toelevering of productie van goederen onderdelen of grondstoffen. In geen geval zullen wij tot enige vergoeding gehouden zijn.

7. Kosten en risico.

De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds in onze bedrijfsgebouwen, zelfs indien zij door onze zorgen en vrachtvrij worden geleverd. Van zodra de goederen onze firma verlaten, is elk risico voor de klant.

8. Klachten.

Geen enkele klacht betreffende onze goederen, diensten of facturen is ontvankelijk, indien deze niet schriftelijk bij ter post aangetekende brief aan onze firma is gericht binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling/hersteld product/factuur. Bovendien moet de klacht betreffende de aard, hoeveelheden, kwaliteiten en uiterlijke toestand van de goederen ons gericht worden op het ogenblik van de levering en ook uitdrukkelijk vermeld worden op het origineel van het vervoerdocument en de leveringsbon in het bezit van ons of onze transporteur. Behoudens schriftelijk akkoord van onzentwege zal geen enkele terugzending rechtsgevolgen kunnen hebben; de loutere aanvaarding van teruggezonden goederen geschiedt steeds onder alle voorbehoud, en impliceert nooit ons akkoord met de terugzending. Het bestaan van klachten ontheft de klant niet van zijn verplichting onze facturen te betalen op hun vervaldag.

9. Recht van verzaking van de eindgebruiker van een aangekocht goed.

De Belgische wet op handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product, de verkoper te informeren dat hij/zij afziet van de verkoop. De goederen dienen (ongeopend) afgeleverd te worden binnen een afzienbare termijn na kennisgeving (3 dagen) .Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst van de bestelling. De klant zal de nodige medewerking verlenen tot het terugzenden van het goed en bovendien zal de klant de verzendingskosten betalen die gemaakt dienden te worden om het product terug te sturen.

Dit recht op verzaking geldt niet voor de door ons uitgevoerde herstellingen.

10. Betaling.

Indien u een product bestelt via onze webshop, zal u een bevestiging van deze bestelling ontvangen. Deze omvat onze totale kosten en ons rekeningnummer.

Wij vragen u om dit bedrag binnen de 7 werkdagen over te schrijven op onze rekening. Na ontvangst van uw betaling gaan wij over tot het afleveren van deze goederen.

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn al onze facturen op hun datum contant te betalen, zonder korting.

Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag en zelfs niet vervallen, van rechtswege integraal eisbaar worden, vermeerderd met de navolgende vergoedingen. Elk verschuldigd bedrag zal van rechtswege en zonder dat een ingebrekestelling vereist is, voor onze firma een conventionele verwijlinterest opleveren van 10 % per jaar. Bovendien zullen alle verschuldigde bedragen verhoogd worden met een schadevergoeding van 10% op de factuurbedragen met een minimum van 50 EURO per factuur, ten titel van schadevergoeding wegens buitengerechtelijke inning- en administratiekosten. Dit alles naast en boven alle kosten van een gebeurlijk rechtsgeding en de uitvoering daarvan.

11. Eigendomsvoorbehoud.

Al onze verkopen en leveringen geschieden steeds onder de opschortende voorwaarde van een algehele betaling en wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendomsrecht op de geleverde goederen voor, tot aan de volledige betaling van de prijs. Tot zolang kan de klant de goederen niet vervreemden of er op enige wijze over beschikken en/of er wijzigingen aan doorvoeren. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is op risico van de klant. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen wij het recht hebben om de goederen terug te halen bij de klant op zijn risico en kosten, zelfs indien zij reeds geïnstalleerd of onroerend zijn geworden, zulks zonder dat een gerechtelijke tussenkomst nodig zal zijn, nu wij daartoe door de klant ingevolge zijn bestelling onherroepelijk gemachtigd zijn, en zulks onverminderd onze andere voorwaarden.

12. Solvabiliteit.

Wij zullen steeds het recht hebben om voor een levering of werk voorschotten of het volledige bedrag te vragen. In alle gevallen zullen wij tevens een retentierecht hebben op alle goederen die eigendom zijn van de klant, zulks tot onze algehele betaling.

13. Geen schuldvernieuwing.

De uitgifte van handelspapieren en/of van al dan niet geaccepteerde wisselbrieven voor gehele of gedeeltelijke betaling van facturen of om deze betaling te waarborgen, en/of het toestaan van betalingsmodaliteiten, zullen nooit een schuldvernieuwing en/of een afstand van huidige algemene voorwaarden met zich meebrengen. In alle gevallen zullen al onze algemene voorwaarden volledig van toepassing blijven.

14. Garantie.

Wij verlenen uitsluitend waarborg op door ons geleverde producten. Deze waarborg is in ieder geval beperkt tot de waarborg verleend door de fabrikant of leverancier. Bovendien is de waarborg beperkt tot gebreken die rechtstreeks te wijten zijn aan een ontwerp-, productie- of componentenfout, en tevens tot de terbeschikkingstelling van vervangingsgoederen of onderdelen, met uitsluiting van alle kosten van elke aard, zoals verplaatsingen, uurlonen, enz. De klant dient de goederen af te leveren bij teknihall Benelux of een afhaling door onze vervoersdienst laten geschieden. Praktische regelingen hiervoor kunnen gemaakt worden met onze koerierdienst. Alle in garantie vervangen goederen of onderdelen worden altijd onze eigendom. De klant geniet enkel een garantie op verborgen gebreken bij verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze gekend diende te zijn. Zichtbare gebreken komen enkel voor vrijwaring in aanmerking indien zij door de klant dadelijk worden gemeld op de leveringsbon of het vervoersdocument.

Elke garantie-aanspraak vervalt: - bij oneerkundig gebruik, misbruik of gebruik van een apparatuur die afwijkt van de voorschriften van het product. - ingeval van gebrek aan toezicht of onderhoud, van vochtigheid, corrosie, bevuiling en andere externe oorzaken zoals blikseminslag. - ingeval van reparaties, wijziging, vervanging of toevoeging van onderdelen, of van andere ingrepen, zoals het openen van de apparatuur, die niet door ons personeel uitgevoerd zijn. - ingeval van verkoop of verhuur van de apparatuur aan derden. - ingeval van niet nakoming van betalingsverplichtingen jegens ons. Ook zullen wij nooit gehouden zijn tot vergoeding van de enige indirecte schade, noch van schade in de exploitatie of van winstderving, en evenmin tot vergoeding van de schade of verliezen geleden door derden.

14bis. Garantie op consumptiegoederen.

De garantie op consumptiegoederen wordt uitgevoerd conform de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen mits de volgende aanvulling in acht te nemen:

  • de klant moet de verkoper binnen de 2 maanden na het vaststellen van het gebrek op de hoogte brengen. Dit via een aangetekend schrijven of door het aan te bieden aan onze hersteldienst waarbij het gebrek duidelijk omschreven wordt. (persoonlijke afgifte of via onze koerierdienst) Bij gebrek hieraan vervalt de garantie. Bij de vergoeding of herstelling zal rekening worden gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen. Deze verergering valt volledig ten laste van de klant.

15. Ontbinding.

Wanneer de klant nalaat één of meer verbintenissen uit te voeren, zullen wij het recht hebben om ofwel de gedwongen uitvoering te eisen met toepassing van huidige algemene voorwaarden, ofwel om de overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden te verklaren, onder meer per ter post aangetekende brief of telefax aan de klant. In geval van ontbinding zal de klant gehouden zijn tot betaling van hetgeen reeds geleverd en uitgevoerd werd, en bovendien tot vergoeding van al onze schade, met een absoluut forfaitair minimum van 30% van de overeengekomen prijs inclusief BTW.

16. Werken.

Ook voor werken en herstellingen is onze garantie beperkt tot het vervangen of herstellen van de door ons uitgevoerde werken. Alle schade aan constructies, gebouwen, de inrichting hiervan en randapparatuur rondom het toestel valt nooit onder onze verantwoordelijkheid. Alle aanpassingen, vervangingen, herstellingen, uitbreidingen en/of andere werken die niet uitdrukkelijk opgesomd zijn in de overeenkomst, zijn nooit in onze prijzen inbegrepen. Indien zij aan ons worden opgedragen, zullen zij in regie aangerekend worden.

17. Oplevering.

Wij zullen ten allen tijde het recht hebben om voor iedere gehele of gedeeltelijke levering, prestatie en/of herstelling een bestelbon, leveringsbon of werkbon te doen ondertekenen door de klant of diens aangestelde. De oplevering der werken wordt steeds geacht geschied te zijn bij de beëindiging der werken en in ieder geval bij een ingebruikname.

18. Geschillen.

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van betwisting, zijn alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

19. Nietigheid van een clausule.

In geval één van de clausules van de algemene voorwaarden als nietig zou worden beschouwd, zal deze de nietigheid van de andere clausules niet aantasten.